SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Explosieven

BIJSTANDS- EN BIJDRAGEREGELING:

explosief

  • De bijstands- en bijdrageregeling heeft tot doel de risico’s die verbonden zijn aan het opvissen van explosieven binnen de Nederlandse visserijzone zoveel mogelijk terug te dringen. Opvissen van explosieven en vermoedelijke onderdelen daarvan houdt risico’s in voor de vissers, maar ook voor anderen in hun omgeving. Opgeviste explosieven zijn veelal met geweld over de zeebodem bewogen. Daardoor kunnen veranderingen optreden in de toestand van het explosief en van het ontstekingsmiddel. Om de risico’s terug te brengen, is de dienstverlening door deskundigen beslist noodzakelijk immers, elke ondeskundige handeling met een opgevist explosief kan fataal zijn. Ook het overboord zetten van opgeviste explosieven brengt extra risico’s met zich mee. Deze regeling wil die risico’s zoveel mogelijk tegengaan. Om te voorkomen dat opgeviste explosieven overboord worden gezet, kan de visser, die één of meerdere explosieven heeft opgevist, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

De volledige explosievenregeling is beschreven in een folder.

Opgeviste explosieven zijn dikwijls moeilijk als zodanig te herkennen. De vormen kunnen verborgen zijn onder een laag aangroei, modder, etc. Ook worden somsExplosief, zeemijn, opvissen explosief slechts delen van het oorspronkelijke explosief aangetroffen, wat de herkenbaarheid extra bemoeilijkt. Alleen deskundigen zijn in staat te beoordelen of bepaalde moeilijk te identificeren voorwerpen explosieven zijn of onderdelen daarvan. In geval van twijfel dient de visser er van uit te gaan dat zo’n voorwerp explosief is en dient hij in het belang van zichzelf en zijn omgeving daarvan melding te maken aan het Kustwachtcentrum om de deskundige bijstand van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie of de Defensie Duik Groep (DDG) te verkrijgen. Om een zo duidelijk mogelijke beschrijving van een explosief bij de melding aan het Kustwachtcentrum mogelijk te maken, is een explosievenkaart gemaakt. Daarop zijn de meest voorkomende explosieven in de Noordzee uit beide Wereldoorlogen schematisch weergegeven. De explosievenkaart is gevoegd bij de explosieven folder.