SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Bijstand piraterij

Ga direct naar het aanvraagformulier bijstandsaanvraag als Word-doc, vul het in en mail het ons of stuur het per post.

Informatie voor reders in verband met bijstandsaanvraag piraterij en gewapende overvallen:

In het licht van toegenomen aandacht voor piraterij – zowel in de media als in de Kamer - en meer specifiek een bijstandverzoek uit 2005 van een reder, heeft de Rijksoverheid besloten om de procedure met betrekking tot het behandelen van een bijstandsaanvraag piraterij en gewapende overvallen inzichtelijk te maken.
De betrokken departementen (Buitenlandse Zaken, Defensie, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben duidelijke afspraken gemaakt en informeren bijgaand de sector.
Een belangrijk uitgangspunt is dat het gaat om preventieve bijstand die voor en tijdens de vaart aangevraagd kan worden. Dit document geeft een overzicht van enerzijds de informatie die de Nederlandse overheid nodig heeft om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen en anderzijds geeft het een beschrijving van het proces dat doorlopen wordt, wanneer een aanvraag ingediend wordt, teneinde tot een beslissing te komen.

Inhoud aanvraag:

Om een aanvraag te kunnen beoordelen en tot een besluit te kunnen komen, is informatie van de reder nodig. Deze informatie zal, via een aanvraagformulier, ingediend worden bij het Kustwachtcentrum (e-mail adres: ccc@kustwacht.nl)

  • Naam aanvrager: de aanvraag tot bijstand kan alleen ingediend worden door de reder.
  • Vlag van het schip: de Nederlandse overheid kan alleen bijstand verlenen, wanneer het schip onder Nederlandse vlag vaart en er Nederlandse jurisdictie geldt. Schepen, varende onder de vlag van Curaçao. Hiervoor dient de bijstandsaanvraag ingediend te worden bij de Maritime Authority Curaçao.
  • Positie, bestemming, route: deze informatie is nodig om te bepalen in hoeverre het een risicogebied betreft. De reder dient hierbij aan te geven welke alternatieve routes overwogen zijn en waarom deze niet reëel zijn. Indien het territoriaal water betreft, heeft de Nederlandse overheid geen jurisdictie en is de Nederlandse overheid afhankelijk van de kuststaat.
  • Type schip en lading: de reder dient aan te geven of het type schip of type lading “extra” gevaar loopt in het specifieke risicogebied. Hiervoor is het voor de Nederlandse overheid nodig om te weten wat het type schip is en welke lading tijdens de vaart vervoerd wordt.
  • Zelf ondernomen maatregelen: de reder is eerstverantwoordelijke voor het zich beschermen tegen piraterij en gewapende overvallen. Er wordt derhalve van uitgegaan dat de reder zelf een risicoanalyse heeft verricht voorafgaand aan het aannemen van de vracht. De Nederlandse overheid dient geïnformeerd te worden over de risicoanalyse, de geraadpleegde informatie (zoals IMO en IMB) alsmede welke (beveiligings)maatregelen de reder zelf genomen heeft.
  • Tevens dient een risicoanalyse voor de betreffende reis en het schip te worden meegestuurd.

Inhoud aanvraag, bijzondere omstandigheden:

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waarbij de Nederlandse overheid kan bepalen om toch bijstand te verlenen, ook al wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Om te kunnen bepalen of er bijzondere omstandigheden zijn, vraagt de Nederlandse overheid de volgende informatie:

  • Naam reder/eigenaar en vestigingsplaats: de naam van de reder en eigenaar inclusief de vestigingsplaats dient hier te worden aangegeven.
  • Nationaliteit van opvarenden: de reder dient aan te geven welke nationaliteiten aan boord zijn, zowel voor de passagiers (eventueel via de passagierslijst) als de bemanning.
  • Zijn er volgens de reder bijzondere omstandigheden die bijstand nodig maakt. Mochten bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, die de Nederlandse overheid moet weten bij het beoordelen van de aanvraag, dan kan de reder deze hier kenbaar maken.

Procedure:

De aanvraag moet worden ingediend bij het Kustwachtcentrum (e-mail adres: ccc@kustwacht.nl), die een één-loket-functie vervult. Hiervoor is het Coördinatie- en Communicatie Centrum van het Kustwachtcentrum aangewezen.
Het Kustwachtcentrum neemt de aanvraag in ontvangst zal de inhoud van de aanvraag controleren en voert een eerste check uit. Vervolgens zal het Kustwachtcentrum terstond de betrokken departementen informeren over de ingediende aanvraag.
De betrokken departementen zullen gezamenlijk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid beoordelen of de aanvraag van een positief of negatief advies voorzien wordt.
Het advies zal vervolgens voor uiteindelijke besluitvorming voorgelegd worden aan de ministers van de betrokken departementen, waarna de reder nader omtrent het besluit op de hoogte gebracht wordt.
procedure bijstandsaanvraag Piraterij

Figuur 1 Proces aanvraag, boordeling en terugkoppeling.
 

 

 

 

Reders van schepen die de Golf van Aden gaan passeren kunnen de scheepsbewegingen rechtstreeks melden bij EU NAVFOR. EU NAVFOR heeft een website opgezet waar veel informatie-, aanbevelingen- en andere bijzonderheden omtrent piraterij rond de Hoorn van Afrika op staat. Tevens zijn op deze website de meldingsformulieren te vinden voor het registreren van scheepsbewegingen (Register Vessel Movement Form) en rapportage van incidenten in de Golf van Aden (Report an incident). De website kan worden gevonden op: www.mschoa.org
Reders wordt ten sterkste aangeraden om informatie m.b.t. verwachte scheepsbewegingen van hun schepen door de Golf van Aden tijdig via deze website en het daarin te vinden meldingsformulier aan EU NAVFOR en het MSCHOA (Maritime Security Centre Horn Of Africa) te doen toekomen. De formulieren staan in het afgeschermde deel (Registered users area) van de website. Zodoende dient men alvorens men in het afgeschermde gedeelte van de website kan komen eerst een ‘username’ en ‘password’ aan te vragen via de Website Registration link. Deze worden in het algemeen zeer snel (binnen een uur) toegekend.
Daarnaast dient het schip ook te worden aangemeld bij UKMTO. Mail naar ukmto@eim.ae of via telefoon +971505523215.
Zie ook BMP versie 4.
Reders en/of agentschappen die het Vessel Movement formulier voor EU NAVFOR invullen, worden dringend verzocht per email een kopie hiervan te doen toekomen aan:
Kustwachtcentrum Den Helder, Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). E-mail adres: mik-nl@kustwacht.nl

Open het aanvraagformulier als Word-doc, vul het in en mail het naar ccc@kustwacht.nl, t.n.v. MIK-NL of stuur het per post naar:

Kustwachtcentrum
T.a.v. MIK-NL
Gebouw MHKC
Postbus 10000
1780 CA  Den Helder