SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

RSS persberichten

Schip beboet en aangehouden in haven

De Kustwacht is een samenwerkingsorganisatie en voert verschillende taken uit. Een van die taken is de toezicht op de scheepvaart op de Noordzee. Het Kustwachtvliegtuig signaleerde begin januari een spoor achter een schip. Het schip lag ten anker nabij Rotterdam. Dit werd door de luchtwaarnemers gemeld aan het Kustwachtcentrum. Een nader onderzoek was op dat moment niet mogelijk. Het schip vervolgde haar reis en werd gemonitord door de Kustwacht. 

Het schip kwam een tijd later aan in de Rotterdamse haven. Daar werd het geïnspecteerd door het Team Maritieme Politie (TMP) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Na inspectie bleek het schip op de desbetreffende dag ballastwater overboord te pompen. Echter werd dit niet geregistreerd in de boekhouding wat verplicht is. Na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) werd een boete van €5000,- aangezegd.


De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn diensten die ondere andere samenwerkingen binnen de Kustwacht. (Archieffoto's)

Verdere controle
Ook werden er door de inspecteur van de ILT andere ernstige tekortkomingen geconstateerd op het gebied van constructie en veiligheid. Het schip is daarom ‘aangehouden’ in de haven. Dit houdt in dat het schip niet verder mag varen. Eerst moeten de tekortkomingen hersteld worden, voordat het mag vertrekken.

Een succesvol voorbeeld van samenwerking binnen het Kustwachtnetwerk: met eenheden, het Kustwachtcentrum en de diensten. Met als doel een verantwoord gebruik van de Noordzee.

Viskotter dreigde te stranden

De viskotter Joris Senior kreeg donderdagavond machinekamerproblemen op de Noordzee. Collega’s van de viskotter KW-45 schoten te hulp en brachten een sleepverbinding tot stand. Echter brak de sleepverbinding in de vroege ochtend ter hoogte van IJmuiden. De Joris Senior raakte op drift en dreigde ter hoogte van Heemskerk te stranden.

Het Kustwachtcentrum alarmeerde de KNRM-reddingboten van IJmuiden en Wijk aan Zee om eventueel de bemanning van het schip te halen. Ook werd de noodhulpsleper Guardian van de Kustwacht naar de Joris Senior gestuurd. De KW-45 bleef ter plaatse voor eventuele assistentie. De Joris Senior heeft zijn anker laten vallen, maar helaas hielp dit niet. Toen de reddingboten ter plaatse kwamen is er een sleepverbinding gemaakt en hielden ze de viskotter van de kust.

De Guardian brengt met ondersteuning van KNRM-reddingboten een sleepverbinding tot stand met de viskotter. (Foto: KNRM)

Guardian
Er is wederom geprobeerd om een sleepverbinding tot stand te brengen met de KW-45, maar de sleepkabel brak. Toen de Guardian ter plaatse was, is er met behulp van de reddingboten een sleepverbinding met de Guardian tot stand gebracht. De Jacob Senior lag nog maar 1 mijl voor de kust. De Joris Senior wordt naar IJmuiden gesleept. Totaal waren er zes bemaningsleden aan boord.

Omgeslagen viskotter nabij de Haringvlietdam

Langs de Haringvlietdam raakten woensdagochtend (3 februari) 3 opvarenden van de viskotter Elizabeth OD25 te water. De viskotter kapseisde mogelijk nadat het net kwam vast te zitten. De vissersboot KL46, die in de buurt fuiken aan het zetten was, zag het incident gebeuren. Ze voeren direct naar de drenkelingen en namen contact op met het Kustwachtcentrum in Den Helder. 

Het Kustwachtcetrum in Den Helder. 

De reddingboot van het KNRM-station Stellendam werd gealarmeerd. De drie opvarenden zijn door de KL46 uit het water gehaald en vervolgens door de reddingboot aan boord genomen. Omdat een van de opvarenden onderkoeld was geraakt, zijn er twee ambulances gealarmeerd. Het ambulancepersoneel heeft de opvarenden op de wal gecontroleerd. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De reddingboot van het KNRM-station Stellendam was betrokken bij de reddingsactie (archieffoto).

Nadat de opvarenden in veiligheid waren gebracht is de reddingboot van het KNRM-station Stellendam teruggegaan naar de locatie van het incident. Daar was de viskotter niet meer zichtbaar. Rijkswaterstaat heeft daarom met een ‘multibeam-sonar’ metingen uitgevoerd om de locatie van de viskotter vast te stellen. De Elizabeth OD25 is inmiddels geborgen.

De Elizabeth OD25 is geborgen.

Noodhulpsleper voor bescherming windmolenpark Borssele

De Kustwacht heeft sinds 1 januari 2021 een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij het windmolenpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

De Kustwacht heeft namens de betrokken ministeries een nieuw schip tot haar beschikking gekregen. Het sleepvaartuig is 24 uur per dag beschikbaar ter voorkoming van calamiteiten en ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Het sleepvaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk de taken nabij het windmolenpark Borssele.

Alp Ace
Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk deze taken. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. 

Monitorings- en onderzoeksprogramma
Om de relatie tussen windmolenparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen.

Doorvaart en medegebruik
In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen. 

Links

 

More route advice for container ships near the Wadden Islands

The Netherlands Coastguard will provide more advice in the event of bad weather for container ships that are near the Wadden Islands. Since October 2019, the Netherlands Coastguard has been warning container ships that are over 300 metres in length. On the basis of the report of the Dutch Safety Board (Ovv) and follow-up studies of the Netherlands Maritime Research Institute (MARIN), from 12 November 2020, container ships from 100 metres in length will also be warned of an increased risk of container loss in certain weather conditions. 

Container ships longer than 200 metres are advised to take the northern route in the case of a wave height of 4.5 metres or higher. If the wave height is actually 4.5 metres or higher, these ships are actively called by the Netherlands Coastguard. The advice for container ships that are between 100 and 200 metres in length is to take necessary measures and/or adopt an alternative course in the case of wave heights in excess of 3.3 metres in order to prevent heavy rolling on the part of the ship and the consequent loss of containers overboard.

Active calling
This advice is sent to ships in a navigational warning if wave heights are actually 3.3 metres or higher on the North Sea. In the case of a wave height in excess of 4.5 metres, container ships that are longer than 200 metres are also actively called. The Netherlands Coastguard calls the ship when it is sailing at the latitude of Texel (‘before the exit’). This is because, at this location, they can choose to take the southern or northern route. This is advice for the captain because the Netherlands Coastguard does not have a mandate to impose traffic instructions. The captain is not obliged to follow this advice.

Container ships between 100 and 200 metres
Possibilities are being explored for actively calling container ships that are between 100 and 200 metres in length. The Netherlands Coastguard currently does not have the capacity to do so. The Netherlands Coastguard is of course alert and also monitors these types of container ships in certain weather conditions.

In the case of a wave height in excess of 4.5 metres, container ships that are longer than 200 metres are also actively called.

Different advice
Container ships that are longer than 200 metres are advised to take the northern route because of the chance of hitting the seabed and the green water effect. The green water effect is a solid mass of water that is forced against containers. This risk is greater for container ships that are longer than 200 metres. For container ships that are shorter than 200 metres, the risk of container loss is virtually the same in the same conditions. Advising a route therefore does not limit the risk of container loss.

Navigational warning
If the wave height is 3.3 metres or higher, the navigational warning below is sent to ships. The wave height, direction and frequency are added to the warning.
ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling - German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen. Zo kregen we op het Kustwachtcentrum afgelopen week via onze Duitse collega’s een melding over een motorjacht in problemen. Het was onduidelijk wat de positie van het jacht was en of het in Nederlandse of Duitsewateren lag. In nauwe samenwerking met MRCC Bremen, het Duitse coördinatiecentrum, is een zoekactie gestart. Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht, dat nabij een windpark op drift was geraakt. MRCC Bremen alarmeerde vervolgens varende eenheden die het jacht naar de haven hebben gesleept. Een mooie samenwerkingen met onze Duitse collega’s.

Het jacht was op drift geraakt nabij een winpark

Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht

Meerdere schepen schoten te hulp

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden uitgebreid

De Kustwacht breidt de routeadviezen bij slecht weer voor containerschepen nabij de Waddeneilanden uit. Sinds oktober 2019 waarschuwt de Kustwacht containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november 2020 worden containerschepen vanaf 100 meter ook gewaarschuwd op een verhoogd risico van het verlies van containers bij bepaalde weersomstandigheden. Dit op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en vervolgonderzoeken van het MARIN.

Containerschepen langer dan 200 meter worden geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden deze schepen ook actief opgeroepen door de Kustwacht. Voor containerschepen met een lengte tussen de 100 en 200 meter wordt geadviseerd om noodzakelijke maatregelen en/of een alternatieve koers te nemen bij golfhoogten hoger dan 3,3 meter. Dit om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers overboord kunnen slaan.

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden samengevatEen overzicht van de routeadviezen bij bepaalde weeromstandigheden aan containerschepen op basis van hun lengte.

Actief opgeroepen
Dit advies wordt in een navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd als de golfhoogten daadwerkelijk 3,3 meter of meer zijn op de Noordzee. Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. De Kustwacht roept het schip op als het ter hoogte van Texel vaart (‘voor de afslag’). Hier hebben ze namelijk de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen.

Containerschepen tussen 100 en 200 meter
Voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter worden de mogelijkheden onderzocht. De capaciteit bij de Kustwacht is hiervoor momenteel ontoereikend. Vanzelfsprekend is de Kustwacht alert waar mogelijk en monitort het ook deze type containerschepen bij bepaalde weersomstandigheden.

Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. 

Verschillende adviezen
Dat containerschepen langer dan 200 meter het advies krijgen om de noordelijke route te nemen is vanwege de kans op het raken van de bodem en het groenwatereffect. Het groenwatereffect is massief zeewater dat tegen containers wordt aangestuwd. Dat risico is voor de containerschepen langer dan 200 meter groter. Voor containerschepen kleiner dan 200 meter is het risico op containerverlies op beide routes nagenoeg gelijk in gelijke omstandigheden. Een route adviseren beperkt dus niet het risico op containerverlies.

Navigatiebericht
Indien de golfhoogte 3,3 meter of meer is, wordt onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd. Daarbij wordt in het bericht ook de golfhoogte, -richting en –frequentie toegevoegd.
ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling - German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Video uitleg advies containerschepen

Omgeslagen sportvisboot

Op het Kustwachtcentrum ontvingen we zondagochtend 1 november een melding van een vrachtschip. De bemanning zag namelijk een vaartuig half gezonken in het water drijven. Het vrachtschip lag in het ankervak Schouwenbank voor de kust van Zeeland. Omdat de situatie onbekend was, werd door de Kustwacht een zoekactie opgestart. Vanuit de lucht zocht het Kustwachtvliegtuig naar mogelijke drenkelingen. Op het water zochten de KNRM-reddingboot Koopmansdank en de loodsboot Perseus in het gebied.

Het half omgeslagen sportvisbootje drijvend in het water. (Foto: Kustwachtvliegtuig)

Op het sportvisbootje konden geen naam en kenmerken vastgesteld worden. Ook werd voor de rest niets in het water waargenomen. Daarom werd de zoekactie beëindigd. Vanwege het slechte weer en dat het bootje al half volgelopen was met water, kon het bootje niet geborgen/gesleept worden. 

Door het Kustwachtvliegtuig is maandag 2 november nog gezocht naar het sportvisbootje, maar niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is het gezonken.

 

Kustwacht ondersteunt politie

De Kustwacht heeft afgelopen week de politie ondersteund bij een actie gericht op het onderscheppen van drugs. Daarvoor zijn verschillende eenheden ingezet. De politie heeft in de haven van Breskens in een verborgen ruimte op een snelle motorboot cocaïne aangetroffen. Opvarenden van de motorboot hebben vermoedelijke de drugs uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord zijn gezet. Een succesvolle samenwerking tussen onder andere de Kustwacht en politie.

De bemanning van de motorboot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle zijn aangehouden door de politie. De cocaïne en de boot zijn in beslag genomen. Ook er is op het strand van Zoutelande cocaïne aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben. In totaal is 545 kilo cocaïne aangetroffen.

De door de politie in beslaggenomen cocaïne en motorboot. (Foto: Politie)

Politieonderzoek
Rechercheurs van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen in een onderzoek, onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, de drugs op het spoor.

 

Operators volgen nieuwe SMC-cursus

De ‘Sar Mission Coordinator (SMC)’ is de leidinggevende coördinator tijdens zoek- en reddingsoperaties. En dat is voor de Noordzee en grote binnenwateren altijd het Kustwachtcentrum. De SMC is een internationale benaming die wereldwijd wordt gebruikt. Afgelopen weken volgden enkele medewerkers van het Kustwachtcentrum de nieuwe SMC-cursus.

De lessen stonden in het teken van de taken en verantwoordelijkheden van de SMC. Veel onderwerpen met betrekking tot search and rescue (SAR) zijn de revue gepasseerd. Er is uitgebreider ingegaan op de regelgeving als het IAMSAR en het SAR-proces rondom luchtvaartincidenten. Jeroen Dijkstra was een van de deelnemers: “De cursus is een enorme aanvulling. Het waren drie weken die alleen maar vakinhoudelijk ons werk raakten. Er werd onder andere dieper ingegaan op het boekwerk IAMSAR. Dat is toch de bijbel voor search and rescue. Dat zorgde voor andere inzichten in ons werk.” 

Jeroen ontvangt zijn certificaat van de instructeur na het succesvol afronden van de SMC-cursus.

Kustwachtcentrum
Jeroen werkt op het Kustwachtcentrum als watch officer en draait soms diensten als duty officer (‘chef van de wacht’). “Voor duty officer is er (nog) geen aparte opleiding. Als onderdeel daarvan is deze cursus naar mijn idee erg geschikt. We maakten inhoudelijke, theoretische verdiepingsslagen in het SAR-proces. Daardoor worden keuzes bewuster, duidelijker en onderbouwd gemaakt.” De cursus werd afgesloten met drie dagen simulaties. Alle vijf de deelnemers zijn geslaagd.

Alle spoedeisende hulpaanvragen vanaf zee en de grotere binnenwateren komen op het Kustwachtcentrum binnen.

Canadese instructeur
De cursus werd in Den Helder gegeven door een Canadese instructeur van het bedrijf IAMSARSolutions. Samen met de United States CoastGuard (USCG) zijn dit de enige twee aanbieders van deze cursus. De instructeur heeft in het verleden gewerkt bij de Canadese Kustwacht als luchtwaarnemer en als SMC. Hij gaf na de cursus aan, onder de indruk te zijn van de kwaliteiten en kennis van de cursisten bij aanvang van de cursus.

De instructeur wordt bedankt door de deelnemers.

Kustwachtschool
Er is geen Kustwachtschool. Binnen de Kustwacht zorgt de afdeling ‘Leren en Ontwikkelen’ daarom dat er leertrajecten opgesteld worden voor de verschillende functies binnen de Kustwacht. Dat zijn dan, afhankelijke van de functie, losse modules die zowel intern als extern gevolgd worden. Na het hele traject succesvol afgelegd te hebben kan de medewerker beginnen op zijn/haar nieuwe functie. De SMC-cursus is een voorbeeld van een losse module en werd voor het eerst gevolgd door enkele medewerkers. De ervaringen zijn zeer positief en de cursus wordt geëvalueerd of deze vast wordt opgenomen in het programma. 

Pagina's

Abonneren op RSS persberichten