SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Natura2000

Omdat de biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa onder druk staat, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke plant- en diersoorten voorkomen. Dit netwerk van beschermde gebieden noemen we Natura 2000. In deze natura 2000-gebieden wordt de leefomgeving van plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn duurzaam beschermd. 

Beheerplan
Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden – de zogenaamde instandhoudingsdoelen van het gebied – en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 

Noordzee
In Nederland zijn er 161 gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000 netwerk. Drie van deze gebieden liggen in het Nederlandse deel van de Noordzee (
de Exclusieve Economische Zone): de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front. De Kustwacht houdt hier toezicht op milieuverontreiniging en visserij zodat een goede balans tussen gebruik en natuur wordt gewaarborgd.

Video

Meer informatie
 Natura2000
 Natura 2000 Rijkswaterstaat