SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Besturingsmodel Nederlandse Kustwacht

Het besturingsmodel voor de Nederlandse Kustwacht ziet er als volgt uit:

Besturingsmodel Kustwacht

In het besturingsmodel kan de Raad voor de Kustwacht worden getypeerd als die van een algemeen bestuur en die van het Kustwacht viermanschap als van een dagelijks bestuur. De Raad voor de Kustwacht komt tweemaal per jaar bij elkaar, eenmaal in een BREDE en eenmaal in een ROMP samenstelling.

De ROMP samenstelling bestaat uit:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als coördinerend beheerder, verantwoordelijk voor de Dienstverleningsopdracht en de Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken is voorzitter van de Raad.
 • Ministerie van Defensie als beheerder, verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteit van de organisatie, het leveren van de benodigde randvoorwaarden en het toezicht houden op de doelmatige besteding van middelen.
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever voor en coördinator van de handhavingsactiviteiten en vreemdelingenzaken en vertegenwoordiger van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
 • Het Kustwachtviermanschap:
  • Directeur Kustwacht
  • Hoofd Ingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta
  • Voorzitter van de Permanente Kontakt Groep Handhaving (PKHN)
  • Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK), dagelijks beheerder namens de minister van Defensie

De BREDE samenstelling bestaat uit:

ROMP Raad van de Kustwacht, uitgebreid met:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staatstoezicht op de mijnen,
 • Ministerie van Financiën voor Douane,
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor visserij toezicht.

Vaste activiteiten
De BREDE Raad voor de Kustwacht komt in het voorjaar (medio april) bij elkaar en heeft de volgende taken:

 • Vaststellen van het jaarverslag.
 • Jaarverslag doorgeleiden naar de Ministerraad

DE ROMP Raad voor de Kustwacht komt in het najaar bij elkaar (medio oktober) en heeft de volgende taken:

 • Vaststellen van het Activiteiten Plan en Begroting,
 • Vaststellen van het Dienstverleningsplan,
 • Vaststellen van het Handhavingsplan,
 • De 3 genoemde documenten doorgeleiden naar de Ministerraad.

Andere activiteiten
De Raad voor de Kustwacht richt zich op strategie, integrale beleidsprioritering en capaciteits-vraagstukken.

 • Strategie: de Raad voor de Kustwacht wordt gevraagd de koers die de Kustwacht vaart continue te toetsen aan de toekomstige ontwikkelingen in het beleid, de technische, financiële, en organisatorische ontwikkelingen en de internationale context waarin de Kustwacht opereert;
 • Integrale beleidsprioritering, de opdrachtgevers van de Kustwacht zijn een gemêleerde selectie van departementen. Deze hebben als geheel, in de uitvoering van hun taken, een voordeel bij de Kustwacht organisatie. De Raad voor de Kustwacht kan besluiten de capaciteit van eenieder (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor de gedeelde prioritering.
 • Strategische organisatie vraagstukken, de Kustwacht organisatie is een kosten intensieve organisatie qua personeel en middelen. De vervangingscysclus en technologische ontwikkelingen bieden kansen om op termijn kostenefficiënter te opereren. Hierbij wordt gestreefd naar een gezamenlijke en duurzame financiering van de Kustwacht. De gedachtevorming hierover, de te maken keuzes en te nemen beslissingen zijn een verantwoordelijkheid van de Raad voor de Kustwacht.

De netwerkorganisatie ziet er als volgt uit: