Aanvraag toestemming evenementen op de Noordzee

Indien u een evenement wilt aanmelden, dient u de verlangde gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en deze via email evenementen@kustwacht.nl verzenden aan het Kustwachtcentrum. U dient schriftelijk toestemming te krijgen van de Directeur Kustwacht (de bevoegde autoriteit).  E.e.a. is gebaseerd op art. 12 van het Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ). Dit artikel heeft tot doel het bevorderen van de veiligheid, alsmede de ordening van het scheepvaartverkeer in het algemeen binnen het STZ gebied.

De tekst van artikel 12 luidt als volgt:

“Evenementen”

  1. Een sportevenement, een festival of een ander evenement, oefeningen en trainingen daaronder begrepen, waarbij een of meer schepen zijn betrokken of waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden, vindt niet plaats, tenzij dat minimaal 6 weken van te voren bij de bevoegde autoriteit is gemeld.
  2. Een activiteit als bedoeld in het eerste lid die de veiligheid van de scheepvaart in gevaar kan brengen, vindt niet plaats, tenzij daartoe toestemming van de bevoegde autoriteit is verkregen. 
  3. In afwijking van het tweede lid vindt een in het eerste lid bedoelde activiteit die zich over meerdere aanloopgebieden uitstrekt, niet plaats dan met toestemming van de bevoegde autoriteit voor de territoriale zee, behoudens de aanloopgebieden. 
  4. Het verlenen of onthouden van toestemming als bedoeld in het derde lid geschiedt in overleg met de bevoegde autoriteit van het aanloopgebied waarin de in het eerste lid bedoelde activiteit plaatsvindt. Aan een toestemming als bedoeld in het tweede en derde lid van artikel 12 kunnen conform het gestelde in artikel 19 STZ voorschriften worden verbonden.

Na ontvangst op het Kustwachtcentrum van het volledig ingevulde formulier zult u z.s.m. de toestemmingsbrief namens de Directeur Kustwacht ontvangen. Eventueel nadat er nog aanvullende vragen zijn gesteld. Ook ontvangt de Kustwacht kort voor aanvang van het evenement graag een deelnemerslijst met daarop aangegeven o.a. de deelnemende schepen met het aantal opvarenden en de bijzonderheden m.b.t. communicatiemogelijkheden van deze schepen zoals callsigns, marifoon, DSC etc. Dit alles in het kader van de veiligheid. In de toestemmingsbrief vind u het faxnummer c.q. emailadres waarheen u deze gegevens kunt sturen.

 

Deel deze pagina
aanvraagformulier en deze via email evenementen@kustwacht.nl verzenden aan het Kustwachtcentrum. U dient schriftelijk toestemming te krijgen van de Directeur Kustwacht (de bevoegde autoriteit).  E.e.a. is gebaseerd op art." data-share-imageurl="">